Obwodnica Skawiny Etap II
od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44
wraz z budową obiektu mostowego,
budową skrzyżowania w ciągu DK44
oraz niezbędną infrastrukturą w mieście Skawina

Parametry obiektów drogowych

Obwodnica

Klasa techniczna drogi GP 1x2
Kategoria drogi krajowa
Prędkość projektowa na całym odcinku 60 km/h
Prędkość miarodajna na całym odcinku 70 km/h
Obciążenie 115 kN/oś
Kategoria ruchu KR 5
Wysokość skrajni pionowej min. 4,70m
Szerokość całkowita jezdni:
- przekrój drogowy
- przekrój mostowy

2 x 3,50 m=7,00m
8,00m
Ilość pasów ruchu 1 x 2
Opaski obustronne o szer. 0 x 0,50m
Pobocze obustronne z gruntów ulepszonych 2,75m
Szerokość pasa dzielącego (pomiędzy jezdnią, a ciągiem pieszo-rowerowym)
ograniczonego od jezdni wyniesionym krawężnikiem
3,50m
Odległość ścieżki rowerowej,
z której mogą korzystać piesi od krawędzi jezdni
min. 3,50m przy zastosowaniu urządzeń
zapewniających bezpieczeństwo ruchu
Szerokość jednostronnej ścieżki rowerowej, z której mogą korzystać piesi min. 3,00m
Szerokość jednostronnego chodnika do obsługi obiektu min. 1,50m

Droga Krajowa DK44

Klasa techniczna drogi G 1x2
Kategoria drogi krajowa
Prędkość projektowa na całym odcinku 60 km/h
Prędkość miarodajna na całym odcinku 70 km/h
Kategoria ruchu KR 5
Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi 115 kN/oś
Szerokość całkowita jezdni:
- od str. Oświęcimia
- od str. Skawiny

6,00m (stan istniejący) do 7,00m
2 x 3,50m=7,00m
Szerokość obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych min. 1,50m do 2,30m

Obiekt mostowy

Budowa obiektu mostowego nad linią kolejową, kanałem zasilajacym elektrownię Skawina i składowiskiem odpadów przemysłowych długości 381m; szerokość mostu zmienna od 14,16m do 24,39m; most dziewięcioprzęsłowy o rozpiętości przęseł od 7,00m do 77,00m; konstrukcja mostu zespolona: stalowo-betonowa, stalowe dźwigary zespolone będą z płytą betonową za pomocą sworzni, w jednym z przęseł ustrój nośny bedzie wzmocniony dwoma łukami stalowymi podwieszonymi do ustroju nośnego za pomocą stalowych wieszaków; posadowienie mostu będzie mieszane - w zależności od parametrów podłoża część podpór posadowiona będzie bezpośrednio, część pośrednio na palach; na obiekcie będzie poprowadzony chodnik dla pieszych od strony zachodniej oraz ścieżka rowerowa od strony zachodniej; ilość pasów ruchu bedzie zmienna od dwóch do czterech pasów ruchu.

Skrzyżowanie: Obwodnica / DK44 (ul.Piłsudskiego)

Rondo turbinowe czterowlotowe z bypassem w kierunku Oświęcimia (które stanowi zadanie 1 planowanego przyszłościowego połączenia Obwodnicy z drogą wojewódzką DW 953 w miejscowości Rzozów - wlot ronda w kierunku południowym będzie wlotem bez możliwości dalszego przejazdu, niemniej jednak na wlocie tym, jako rozwiązanie tymczasowe dopuszczony będzie ruch w celu skomunikowania istniejącej drogi wewnętrznej z drogą publiczną. Droga wewnętrzna obsługuje przyległe do niej tereny przemysłowe, handlowe i usługowe. W wyniku przyszłościowej realizacji Obwodnicy w zakresie zadania 2 na odcinku od drogi wojewódzkiej DW953 wlot ronda zostanie wykorzystany jako kontynuacja trasy Obwodnicy, a skomunikowanie drogi wewnętrznej będzie odbywać się poprzez przesunięty w kierunku południowym zjazd z Obwodnicy. Na rondzie relacja na kierunku Kraków-Oświęcim została poprowadzona poza jezdnią główną ronda zaprojektowanym bypassem o szerokości jezdni 4,50m i promieniu wewnętrznej krawędzi R=70,0.
Średnica zewnętrzna Dz=47,0m; 54,0m; 59,0m
Średnica wewnętrzna (wyspy) Dw=28,0m; 33,0m
Szerokość jezdni 5,00m do 11,0m
Szerokość pierścienia 2,00m
Spadek poprzeczny jezdni 2,5%
Promień wyokrąglenia krawędzi jezdni na wlocie 16,6m; 17,0m; 19,0m
Promień wyokrąglenia krawędzi jezdni na wylocie 18,0m; 19,0m
Szerokość wlotu na rondo
- jednopasowego
- dwupasowego

4,50m
7,00m
Szerokość wylotu ronda
- jednopasowego
- dwupasowego

4,50m
8,00m
Szerokość czoła wysp dzielących 6,40m

Zjazd obwodnicy w km 1+320,16 do skawińskiego obszaru gospodarczego

Zjazd publiczny z wydzielonym pasem do lewoskrętu dla pojazdów nadjeżdżających od strony DK44.
Zjazd skanalizowany:
 • wyspa dzieląca tworząca klin naprowadzający na początku pasa do skrętu w lewo;
 • wyspa dzieląca kryjąca lewoskręt;
 • wyspa dzieląca typu mała kropla na zjeździe.
Kategoria ruchu KR 4
Pas ruchu wjazdowy
- szerokość pasa
- promień kształtujący krawędź

5,00m
R=12,00m
Pas ruchu wyjazdowy
- szerokość pasa
- promień kształtujący krawędź

4,00m
R=12,00m
Szerokość pasów ruchu na wprost 3,50m
Szerokość pasa ruchu do skrętu w lewo 3,50m
Długość pasa ruchu do skrętu w lewo 75,00m

Opis prac do wykonania

Zamierzenie budowlane obejmuje:

1. Budowę jednojezdniowej drogi klasy GP od km 0+053,75 do 2+203,36 o dwóch pasach ruchu 2x3,5m ;
2. Budowę obiektu mostowego od km 1+722,61 do km 2+075,41;
3. Budowę ronda na skrzyżowaniu DK 44 w jej km 101+295,26 (ul.Piłsudskiego) z Obwodnicą w jej km 2+134,56;
4. Rozbudowę DK 44 km 101+080,45 do km 101+408,87 klasa G;
5. Przebudowę jezdni Dk 44 od km 101+083,34 do km 101+402,15;
6. Budowę ścieżki rowerowej z której mogą korzystać piesi prawostronnej wzdłuż Obwodnicy od km 0+017,62 do km 0+039,63 i od 1+296,20 do km 2+203,36;
7. Budowę ścieżki rowerowej z której mogą korzystać piesi lewostronnej wzdłuż Obwodnicy od km 2+097,95 do km 2+175,14;
8. Budowę ścieżki rowerowej z której mogą korzystać piesi lewostronnej wzdłuż DK 44 od km 101+155,00 do km 101+361,03;
9. Budowę ścieżki rowerowej z której mogą korzystać piesi prawostronnej wzdłuż DK 44 od km 101+234,81 do km 101+390,98;
10. Zmianę sposobu użytkowania istniejącej drogi wewnętrznej wzdłuż Obwodnicy pod ścieżkę rowerową z której mogą korzystać piesi od km 0+039,63 do km 1+296,20;
11. Budowę ścieżki rowerowej prawostronnej wzdłuż Obwodnicy od km 1+615,36 do km 1+760,89;
12. Budowę lewostronnego chodnika od km 2+080,91 do km 2+097,95;
13. Budowę prawostronnego pobocza gruntowego ulepszonego wzdłuż Obwodnicy od km 0+053,75 do km 1+500;
14. Budowę lewostronnego pobocza gruntowego ulepszonego wzdłuż Obwodnicy od km 0+053,75 do km 1+713,97 i od km 2+175,14 do km 2+203,36;
15. Przebudowę prawostronnego pobocza gruntowego ulepszonego w ciągu DK 44 od km 101=083,34 do km 101+234,81 i od km 101+390,98 do km 101+402,15;
16. Przebudowę lewostronnego pobocza gruntowego ulepszonego w ciągu dk 44 od km 101+083,34 do km 101+155,00 i od km 101+361,03 do km 101+402,15;
17. Budowę zjazdu publicznego wzdłuż Obwodnicy:
 • prawostronnego w km 1+320,16;
 • prawostronnego, jednokierunkowego w km 2+103,44;
 • lewostronnego tymczasowego w km 2+185,18;
18. Przebudowę lewostronnych zjazdów publicznych w ciągu DK 44 w km 101+112,70 oraz w km 101+147;
19. Rozbiórkę zjazdów publicznych w ciagu DK 44 w km 101+219-str.lewa oraz w km 101+314,3 str. prawa;
20. Budowę przepustu pod koroną Obwodnicy w km 0+100,00 oraz w km 1+010,00;
21. budowę rowu lewostronnego wzdłuż Obwodnicy od km 0+060 do km 0+315,00 i od km 0+0568,40 do km 1+700;
22. Przebudowę rowu prawostronnego wzdłuż Obwodnicy od km 0+053,75 do km 0+298,50 i od km 0+600,00 do km 1+280,00;
23. Przebudowę rowu prawostronnego wzdłuż DK 44 od km 101+083,34 do km 101+170,00;
24. Budowę kanalizacji deszczowej:
 • str. prawa od km 0+178,85 do km 0+053,75 wzdłuż Obwodnicy;
 • str. prawa od km 0+315,00 do km 0+568,40 wzdłuż Obwodnicy;
 • str. lewa od km 101+083,34 do km 101_193,92 i od km 101+253,82 do km 101+385,88 wzdłuż DK 44;
 • str. prawa od km 101+170,00 do km 101,386,01 wzdłuż DK44;
25. Budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż Obwodnicy od km 0+026,48 do km 2+190,46 oraz wzdłuż DK44 od km 101+103,63 do km 101+403,20;
26. Budowę słupa sieci trakcyjnej w km 1+815,61;
27. Budowę sieci kablowej SN 15kV w km 1+854,94;
28. Przebudowę istniejącego wodociągu wzdłuż Obwodnicy:
 • od km 1+317,04 do km 1+328,54;
 • od km 1+715,36 do km 1+773,39;
29. Przebudowę istniejącej kablowej linii energetycznej od km 101+083,34 do km 101+389,10 w ciągu DK 44;
30. Przebudowę istniejącej kanalizacji teletechnicznej od km 101+099,58 do km 101+401,86 w ciągu DK 44 i od 101+265,92 do km 101+304,61 (km 2+174,36 Obwodnicy);
31. Przebudowę istniejącej kanalizacji teletechnicznej od km 2+171,36 do km 2+204,64 w ciągu Obwodnicy;
32. Przebudowę istniejącego kabla teletechnicznego w km 101+104,98 do km 101+265,92 w ciągu DK44;
33. Przebudowę istniejącego kabla teletechn. w km 101+351,77 w ciągu DK 44;
34. Przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej od km 101+192,47 do km 101+339,98 w ciągu DK44 (km 2+168,81 Obwodnicy);
35. Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej w km 2+106,79 Obwodnicy (od km 101+255,45 do km 101+335,00 w ciągu DK 44);
36. Zabezpieczenie istniejącego wodociągu w km 2+109,71 Obwodnicy (od km 101+254,36 do km 101+335,00 w ciągu DK 44);
35. Zmianę kategorii istniejącej drogi gminnej klasy GP na drogę krajową klasy GP od km 0+0+35,56 do km 0+053,75 (wraz z istniejącym skrzyżowaniem z ul. Energetyków);
38. Przejęcie nieruchomości pod pas drogowy Obwodnicy -granica pasa drogowego drogi krajowej od km 0+035,56 do km 2+206,54;
39. Przebudowę drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do strefy SOG od zjazdu z Obwodnicy do bramy wjazdowej na teren strefy;
40. Zabezpieczenie infrastruktury ciepłowniczej.