Obwodnica Skawiny Etap II
od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44
wraz z budową obiektu mostowego,
budową skrzyżowania w ciągu DK44
oraz niezbędną infrastrukturą w mieście Skawina

Aktualności

Luty 2019 - ⇅

Postęp robót w lutym 2019 r. - stan zaawansowania robót na dzień 28.02.2019 r. dla zadania Obwodnica Skawiny ETAP II

Zaawansowanie rzeczowe narastająco:
ROBOTY BUDOWLANE ZAAWANSOWANIE RZECZOWE NARASTAJĄCO W %:
- odtworzenie trasy i punków - 100%;
ROBOTY DROGOWE:
- wycinki drzew: średnicy 6-25cm, 36-45cm, 46-55cm - 100%;
- wycinki drzew 26-35 cm - 100%;
- wycinka krzewów - 100%;
- wycinka zadrzewienia - 100%;
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (31 724,00 m2) - 100%;
- wykonanie wykopów w gruntach i-IV kat. (około 8000,00 m3) - 95,87%;
- wzmocnienie podłoża poprzez ciężkie ubijanie (19 839,00 m2) - 100%;
- wzmocnienie podłoża metodą stabilizacji spoiwem - 100%;
- nasyp przeciążeniowy od km 0+640 do 0+770 wykonano - 100% -monitoring osiadania;
- nasyp przeciążeniowy od km 0+840 do 0+910 zaawansowanie - 100%;
- rozebranie nasypu przeciążeniowego 100%;
- przepust PD1 zaawansowanie 100%; przepust PD2 - 100%;
- powierzchniowe dogęszczenie podłoża - 100%;
- wykonanie nasypu - 80%;
- podbudowa pomocnicza z EkoBetonu - 100%;
- humusowanie skarp rowów - 10%;
- wykonywanie rowu lewostronnego na dł 200 m;
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 - 80%;
- wykonanie elementów ulic /krawężniki/ - 60%;
- utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu - 70%.

ROBOTY BRANŻOWE:
- wodociąg - 100%;
- teletechnika wykonanie w 100%;
- kanał technologiczny wykonanie 75%;
- oświetlenie, w styczniu fundamenty pod słupy oświetleniowe, wykonanie 64,92%;
- sieć NN i SN - 100%;
- Kanalizacja deszczowa wykonanie około 68,28%;
- zabezpieczenie ciepłociągu w km 0+400 wykonanie /mur oporowy/ 100%;
- przebudowa sieci SN PKP Energetyka wykonanie 100%.

ROBOTY DODATKOWE:
- budowa kanalizacji tłocznej - 100%;
- dodatkowy kabel MSS - 100%;
- budowa kanału fi 400 zaawansowanie - 95%;
- rozkucie fundamentu - 100%;
- wykonanie pali wierconych 100%;
- rozszerzenie zakresu badań geologicznych - 100%;
- wykonanie przebudowy kabla PKP Telkol - 100%.

ROBOTY MOSTOWE:
- wykop pod podpory obiektu mostowego - 100%;
- zasypanie wykopów - 75%;
- wykonanie ścian oporowych 100%;
- wykonanie pali wierconych w rurze obsadowej wyciąganej fi 1000 do fi 1800 -100%;
- zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - 95%;
- betonowanie fundamentów podpór obiektu - 100%;
- betonowanie podpór obiektów 90%;
- beton wyrównawczy 100%;
- beton ustroju nośnego 95%;
- wytworzenie konstrukcji stalowej 100%;
- montaż konstrukcji stalowej 100%;
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 40%;
- montaż wpustów 100%;
- drenaż poziomy odwadniający izolację 35,1%;
- montaż sączków odwadniających izolację 100%;
- izolacja bitumiczna cienka, 3-krotne pokrycie powierzchni betonowych - 100%;
- montaż łożysk garnkowych 80%;
- izolacja z papy zgrzewalnej 16%;
- zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych między przyczółkiem A a ścianami oporowymi 100%;
- układanie krawężników granitowych do kap chodnikowych 93%;
- zbrojenie kap chodnikowych 93%;
- betonowanie kap chodnikowych 93%;
- wykonanie płyty przejściowej przyczółek A 100%;
- odwodnienie, montaż kolektora odwodnienia 90%.

Postęp robót
Czas w % jaki upłynął od początku robót budowlanych
570 dni to jest 86,1 % czasu na ukończenie całości przedmiotu umowy.

Przerób rzeczowo-finansowy w okresie rozliczeniowym oraz narastająco:
Zatwierdzony przez Inżyniera i uznany przez Zamawiającego przerób finansowy za styczeń 2019 r. wyniósł 96 132,00 zł brutto, ujęty w fakturze za okres od dnia 03.01.2019 do dnia 12.02.2019

Przerób narastająco do 12.02.2019 r.:
1. opracowanie dokumentacji projektowej 713 400,00 zł (to jest 100% zaawansowania prac)
2. roboty drogowe 4 562 055,16 zł brutto (to jest 43,01% zaawansowania prac)
3. roboty mostowe 21 194 063,56 zł brutto (to jest 94,55% zaawansowania prac)
4. oświetlenie drogi 623 073,31 zł (to jest 64,92% zaawansowania robót)
5. zabezpieczenie i budowa urządzeń obcych 1 135 573,47 zł brutto (tj. 90,49% robót)
6. roboty dodatkowe 1 668 176,79 zł brutto (to jest 54,34% robót)
7. roboty dodatkowe uciąglenia mostu 1 786 818,88 zł brutto (tj. 86,49% robót-Aneks 6)
8. roboty dodatkowe przebudowa kabli PKP Telkol 152 845,68 zł brutto ( tj. 100%-Aneks 7)

Wartość przerobu finansowego od początku budowy narastająco = 31 836 006,85 zł brutto, tj. 77,20 % robót kontraktu.
Prognozowany przerób finansowy za miesiąc luty i marzec 2019 r wyniesie około 3 mln zł brutto.
Na koniec marca 2019 procentowe zaawansowanie robót zostanie określone w pierwszym tygodniu kwietnia 2019 po sprawdzeniu dokumentów odbiorowych przez Inżyniera.
Wniosek: postęp robót wynosi 77,20% w stosunku do 86,10% upływu czasu jaki upłynął od rozpoczęcia robót.

Warunki atmosferyczne mające wpływ na przebieg Robót:
Pierwsze dni (1 do 3 lutego) z zachmurzeniem dużym. Przelotne opady deszczu w sobotę i niedzielę. Temperatura od -6oC do +12oC.
Pierwszy pełny tydzień (4 do 10 lutego) z zachmurzeniem zmiennym. W poniedziałek, sobotę i niedzielę zachmurzenie duże. We wtorek małe, w pozostałe dni umiarkowane. W poniedziałek przelotne opady śniegu. Temperatura wahała się od -6oC do +12oC.
Drugi tydzień (11 do 17 lutego) z zachmurzeniem zmiennym. Od poniedziałku do piątku zachmurzenie duże, w sobotę i niedzielę zachmurzenie małe. We poniedziałek przelotne opady deszczu i śniegu, we wtorek, środę i czwartek przelotne opady śniegu. Temperatura wahała się od -2oC do +14 C.
Kolejny tydzień (18 do 24 lutego) z zachmurzeniem zmiennym. W poniedziałek zachmurzenie małe, we wtorek i sobotę zachmurzenie umiarkowane, w pozostałe dni duże. We wtorek, czwartek i piątek przelotne opady deszczu. Temperatura wahała się od -7oC do +15oC.
Ostatnie dni (25 do 28 lutego) z zachmurzeniem zmiennym. W poniedziałek i wtorek zachmurzenie duże, we środę małe, we czwartek umiarkowane. Bez opadów. Temperatura wahała się od -1oC do +15oC.
W branży mostowej pogoda nie miała niekorzystnego wpływu na prowadzone prace.


Informujemy, że z dniem 01.03.2019 r. nastąpiła zmiana formy prawnej spółki.
Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer straciła dotychczasową formę prawną i z dniem przekształcenia tj. 01.03.2019 r. kontynuuje swoje istnienie w nowej formie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.
Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o. o.


Styczeń 2019 - ⇅

Grudzień 2018 - ⇅

Listopad 2018 - ⇅

Październik 2018 - ⇅

Wrzesień 2018 - ⇅

Sierpień 2018 - ⇅

Lipiec 2018 - ⇅

Czerwiec 2018 - ⇅

Kwiecień 2018 - ⇅

Marzec 2018 - ⇅

Luty 2018 - ⇅

Styczeń 2018 - ⇅

Pozostałe aktualności - ⇅