Obwodnica Skawiny Etap II
od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44
wraz z budową obiektu mostowego,
budową skrzyżowania w ciągu DK44
oraz niezbędną infrastrukturą w mieście Skawina

Aktualności

Maj 2019 - ⇅

Postęp robót w maju 2019 r.

Zaawansowanie rzeczowe narastająco:
ROBOTY BUDOWLANE ZAAWANSOWANIE RZECZOWE NARASTAJĄCO W %:
- odtworzenie trasy i punków - 100%;
ROBOTY DROGOWE:
- wycinki drzew: średnicy 6-25cm, 36-45cm, 46-55cm - 100%;
- wycinki drzew 26-35 cm - 100%;
- wycinka krzewów - 100%;
- wycinka zadrzewienia - 100%;
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (31 724,00 m2) - 100%;
- wykonanie wykopów w gruntach i-IV kat. (około 8000,00 m3) - 95,87%;
- wzmocnienie podłoża poprzez ciężkie ubijanie (19 839,00 m2) - 100%;
- wzmocnienie podłoża metodą stabilizacji spoiwem - 100%;
- nasyp przeciążeniowy od km 0+640 do 0+770 wykonano - 100% -monitoring osiadania;
- nasyp przeciążeniowy od km 0+840 do 0+910 zaawansowanie - 100%;
- rozebranie nasypu przeciążeniowego 100%;
- przepust PD1 zaawansowanie 100%; przepust PD2 - 100%;
- powierzchniowe dogęszczenie podłoża - 100%;
- wykonanie nasypu - 80%;
- podbudowa pomocnicza z EkoBetonu - 100%;
- humusowanie skarp rowów - 10%;
- wykonywanie rowu lewostronnego i prawostronnego na dł 1700 m - 90%;
- umacnianie, brukowanie dna rowów przy wylotach kanalizacji i przepustów - 80%;
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 - 90%;
- wykonanie elementów ulic /krawężniki/ - 80%;
- wykonywanie elementów ulic - obrzeża 80%;
- wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 na ścieżkach rowerowych 70%;
- brukowanie wysp rozdzielających na rondzie z DK 44 - 90%;
- utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu - 70%;
- wykonanie nawierzchni bitumicznej - 72%;
- wykonanie poboczy umocnionych destruktem - 90%;

ROBOTY BRANŻOWE:
- wodociąg - 100%;
- teletechnika wykonanie w 100%;
- kanał technologiczny wykonanie 85%;
- oświetlenie, w styczniu fundamenty pod słupy oświetleniowe, wykonanie 64,92%;
- sieć NN i SN - 100%;
- Kanalizacja deszczowa wykonanie około 68,28%;
- zabezpieczenie ciepłociągu w km 0+400 wykonanie /mur oporowy/ 100%;
- przebudowa sieci SN PKP Energetyka wykonanie 100%.

ROBOTY DODATKOWE:
- budowa kanalizacji tłocznej - 100%;
- dodatkowy kabel MSS - 100%;
- budowa kanału fi 400 zaawansowanie - 95%;
- rozkucie fundamentu - 100%;
- wykonanie pali wierconych 100%;
- rozszerzenie zakresu badań geologicznych - 100%;
- wykonanie przebudowy kabla PKP Telkol - 100%.

ROBOTY MOSTOWE:
- wykop pod podpory obiektu mostowego - 100%;
- zasypanie wykopów - 75%;
- wykonanie ścian oporowych - 100%;
- wykonanie pali wierconych w rurze obsadowej wyciąganej fi 1000 do fi 1800 - 100%;
- zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - 100%;
- betonowanie fundamentów podpór obiektu - 100%;
- betonowanie podpór obiektów 90%;
- beton wyrównawczy 100%;
- beton ustroju nośnego 100%;
- wytworzenie konstrukcji stalowej 100%;
- montaż konstrukcji stalowej 100%;
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 40%;
- montaż wpustów 100%;
- montaż sączków odwadniających izolację 100%;
- drenaż poziomy odwadniający izolację 100%;
- izolacja bitumiczna cienka, 3-krotne pokrycie powierzchni betonowych - 100%;
- montaż łożysk garnkowych 100%;
- izolacja z papy zgrzewalnej 100%;
- zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych między przyczółkiem A a ścianami oporowymi 100%;
- układanie krawężników granitowych do kap chodnikowych 100%;
- zbrojenie kap chodnikowych 100%;
- betonowanie kap chodnikowych 100%;
- układanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych 80%;
- wykonanie płyty przejściowej przyczółek A 100%;
- odwodnienie, montaż kolektora odwodnienia 100%;
- wykonanie w-wy wiążącej z asfaltu lanego na moście 100%;
- wykonywanie schodów skarpowych 40%;
- wykonanie barier na moście 98%;

Postęp robót
Czas w % jaki upłynął od początku robót budowlanych
663 dni to jest 95,67% czasu na ukończenie całości przedmiotu umowy.
Aktualnie wprowadzony Aneksem Nr 10 z dnia 26.04.2019 r., termin zakończenia budowy został przyjęty na dzień 30.06.2019 r.

Przerób rzeczowo-finansowy w okresie rozliczeniowym oraz narastająco:
Zatwierdzony przez Inżyniera i uznany przez Zamawiającego przerób finansowy za kwiecień i maj 2019 r wyniósł 4 101 982,82 zł brutto, ujęty w fakturze za okres od dnia 11.04.2019 do dnia 28.05.2019

Przerób narastająco do 28.05.2019 r.:
1. opracowanie dokumentacji projektowej 713 400,00 zł (to jest 100% zaawansowania prac)
2. roboty drogowe 7 671 901,66 zł brutto (to jest 72,32% zaawansowania prac)
3. roboty mostowe 22 253 372,77 zł brutto (to jest 99,28% zaawansowania prac)
4. oświetlenie drogi 876 170,94 zł (to jest 91,28% zaawansowania robót)
5. zabezpieczenie i budowa urządzeń obcych 1 135 573,47 zł brutto (tj. 90,49% robót)
6. roboty dodatkowe 2 137 713,21 zł brutto (to jest 69,64% robót)
7. roboty dodatkowe uciąglenia mostu 2 044 786,78 zł brutto (tj. 98,98% robót-Aneks 6)
8. roboty dodatkowe przebudowa kabli PKP Telkol 152 845,68 zł brutto ( tj. 100%-Aneks 7)

Wartość przerobu finansowego od początku budowy narastająco = 36 985 764,51 zł brutto, tj. 89,68% robót kontraktu.
Prognozowany przerób finansowy za miesiąc czerwiec 2019 r. wyniesie około 4,2 mln zł brutto, co stanowi pozostałe 10% wartości kontraktu, które zostanie rozliczone po sprawdzeniu dokumentów kolaudacyjnych przez Inżyniera oraz podpisaniu Protokołu odbioru końcowego.
Wniosek: postęp robót wynosi 89,68% w stosunku do 95,67% upływu czasu jaki minął od rozpoczęcia robót.

Warunki atmosferyczne mające wpływ na przebieg Robót:
Pierwsze dni (1 do 5 maja) z zachmurzeniem dużym i całkowitym w niedzielę. We środę, piątek i niedzielę przelotne opady deszczu. Temperatura od +4oC do +20oC.
Pierwszy tydzień (6 do 12 maja) pochmurny. W poniedziałek zachmurzenie całkowite, od wtorku do niedzieli zachmurzenie duże. W poniedziałek, czwartek, piątek i niedzielę przelotne opady deszczu. Temperatura wahała się od +2oC do +20oC.
Drugi tydzień (13 do 19 maja) z zachmurzeniem zmiennym. W poniedziałek i wtorek zachmurzenie całkowite, od środy do piątku oraz w niedzielę zachmurzenie duże, w sobotę umiarkowane. Od poniedziałku do piątku przelotne opady deszczu, w niedzielę ponadto burza. Temperatura wahała się od +4oC do +23oC.
Trzeci tydzień (20 do 26 maja) przeważnie pochmurny. We środę i czwartek zachmurzenie całkowite. W sobotę zachmurzenie umiarkowane, w pozostałe dni zachmurzenie duże. Za wyjątkiem soboty występowały przelotne opady deszczu, we środę i czwartek okresami intensywne. Temperatura wahała się od +7oC do +23oC.
Ostatnie pięć dni maja z zachmurzeniem dużym. W poniedziałek, wtorek i czwartek wystąpiły przelotne opady deszczu. Temperatura wahała się od +9oC do +24oC.
Z uwagi na niewielki zakres prac wykonywanych w maju w branży mostowej pogoda nie miała niekorzystnego wpływu na prowadzone prace. Mimo tego częste opady deszczu wielokrotnie uniemożliwiały układanie nawierzchni kap chodnikowych z żywic.


Kwiecień 2019 - ⇅

Marzec 2019 - ⇅

Luty 2019 - ⇅

Styczeń 2019 - ⇅

Grudzień 2018 - ⇅

Listopad 2018 - ⇅

Październik 2018 - ⇅

Wrzesień 2018 - ⇅

Sierpień 2018 - ⇅

Lipiec 2018 - ⇅

Czerwiec 2018 - ⇅

Kwiecień 2018 - ⇅

Marzec 2018 - ⇅

Luty 2018 - ⇅

Styczeń 2018 - ⇅

Pozostałe aktualności - ⇅