Obwodnica Skawiny Etap II
od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44
wraz z budową obiektu mostowego,
budową skrzyżowania w ciągu DK44
oraz niezbędną infrastrukturą w mieście Skawina

Aktualności

Kwiecień 2019 - ⇅

Postęp robót w kwietniu 2019 r.

Zaawansowanie rzeczowe narastająco:
ROBOTY BUDOWLANE ZAAWANSOWANIE RZECZOWE NARASTAJĄCO W %:
- odtworzenie trasy i punków - 100%;
ROBOTY DROGOWE:
- wycinki drzew: średnicy 6-25cm, 36-45cm, 46-55cm - 100%;
- wycinki drzew 26-35 cm - 100%;
- wycinka krzewów - 100%;
- wycinka zadrzewienia - 100%;
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (31 724,00 m2) - 100%;
- wykonanie wykopów w gruntach i-IV kat. (około 8000,00 m3) - 95,87%;
- wzmocnienie podłoża poprzez ciężkie ubijanie (19 839,00 m2) - 100%;
- wzmocnienie podłoża metodą stabilizacji spoiwem - 100%;
- nasyp przeciążeniowy od km 0+640 do 0+770 wykonano - 100% -monitoring osiadania;
- nasyp przeciążeniowy od km 0+840 do 0+910 zaawansowanie - 100%;
- rozebranie nasypu przeciążeniowego 100%;
- przepust PD1 zaawansowanie 100%; przepust PD2 - 100%;
- powierzchniowe dogęszczenie podłoża - 100%;
- wykonanie nasypu - 80%;
- podbudowa pomocnicza z EkoBetonu - 100%;
- humusowanie skarp rowów - 10%;
- wykonywanie rowu lewostronnego i prawostronnego na dł 1700 m - 90%;
- umacnianie, brukowanie dna rowów przy wylotach kanalizacji i przepustów - 80%;
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 - 90%;
- wykonanie elementów ulic /krawężniki/ - 80%;
- wykonywanie elementów ulic - obrzeża 80%;
- wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 na ścieżkach rowerowych 70%;
- brukowanie wysp rozdzielających na rondzie z DK 44 - 90%;
- utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu - 70%;

ROBOTY BRANŻOWE:
- wodociąg - 100%;
- teletechnika wykonanie w 100%;
- kanał technologiczny wykonanie 75%;
- oświetlenie, w styczniu fundamenty pod słupy oświetleniowe, wykonanie 64,92%;
- sieć NN i SN - 100%;
- Kanalizacja deszczowa wykonanie około 68,28%;
- zabezpieczenie ciepłociągu w km 0+400 wykonanie /mur oporowy/ 100%;
- przebudowa sieci SN PKP Energetyka wykonanie 100%.

ROBOTY DODATKOWE:
- budowa kanalizacji tłocznej - 100%;
- dodatkowy kabel MSS - 100%;
- budowa kanału fi 400 zaawansowanie - 95%;
- rozkucie fundamentu - 100%;
- wykonanie pali wierconych 100%;
- rozszerzenie zakresu badań geologicznych - 100%;
- wykonanie przebudowy kabla PKP Telkol - 100%.

ROBOTY MOSTOWE:
- wykop pod podpory obiektu mostowego - 100%;
- zasypanie wykopów - 75%;
- wykonanie ścian oporowych - 100%;
- wykonanie pali wierconych w rurze obsadowej wyciąganej fi 1000 do fi 1800 - 100%;
- zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - 100%;
- betonowanie fundamentów podpór obiektu - 100%;
- betonowanie podpór obiektów 90%;
- beton wyrównawczy 100%;
- beton ustroju nośnego 100%;
- wytworzenie konstrukcji stalowej 100%;
- montaż konstrukcji stalowej 100%;
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 40%;
- montaż wpustów 100%;
- montaż sączków odwadniających izolację 100%;
- drenaż poziomy odwadniający izolację 100%;
- izolacja bitumiczna cienka, 3-krotne pokrycie powierzchni betonowych - 100%;
- montaż łożysk garnkowych 100%;
- izolacja z papy zgrzewalnej 100%;
- zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych między przyczółkiem A a ścianami oporowymi 100%;
- układanie krawężników granitowych do kap chodnikowych 100%;
- zbrojenie kap chodnikowych 100%;
- betonowanie kap chodnikowych 100%;
- układanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych 80%;
- wykonanie płyty przejściowej przyczółek A 100%;
- odwodnienie, montaż kolektora odwodnienia 100%;
- wykonanie w-wy wiążącej z asfaltu lanego na moście 100%;
- wykonanie barier na moście 98%;

Postęp robót
Czas w % jaki upłynął od początku robót budowlanych
632 dni to jest 95,52% czasu na ukończenie całości przedmiotu umowy.
Aktualnie wprowadzony Aneksem Nr 10 z dnia 26.04.2019 r., termin zakończenia budowy został przyjęty na dzień 30.06.2019 r.

Przerób rzeczowo-finansowy w okresie rozliczeniowym oraz narastająco:
Zatwierdzony przez Inżyniera i uznany przez Zamawiającego przerób finansowy za marzec 2019 r. wyniósł 1 047 774,84 zł brutto, ujęty w fakturze za okres od dnia 13.02.2019 do dnia 10.04.2019

Przerób narastająco do 10.04.2019 r.:
1. opracowanie dokumentacji projektowej 713 400,00 zł (to jest 100% zaawansowania prac)
2. roboty drogowe 4 742 968,34 zł brutto (to jest 44,71% zaawansowania prac)
3. roboty mostowe 21 600 059,30 zł brutto (to jest 96,36% zaawansowania prac)
4. oświetlenie drogi 623 073,31 zł (to jest 64,92% zaawansowania robót)
5. zabezpieczenie i budowa urządzeń obcych 1 135 573,47 zł brutto (tj. 90,49% robót)
6. roboty dodatkowe 1 926 100,33 zł brutto (to jest 62,75% robót)
7. roboty dodatkowe uciąglenia mostu 1 989 761,26 zł brutto (tj. 96,31% robót-Aneks 6)
8. roboty dodatkowe przebudowa kabli PKP Telkol 152 845,68 zł brutto ( tj. 100%-Aneks 7)

Wartość przerobu finansowego od początku budowy narastająco = 32 883 781,69 zł brutto, tj. 79,74% robót kontraktu.
Prognozowany przerób finansowy za miesiąc kwiecień i maj 2019 r. wyniesie około 4,2 mln zł brutto
Na koniec maja 2019 procentowe zaawansowanie robót zostanie określone w pierwszym tygodniu czerwca 2019 po sprawdzeniu dokumentów odbiorowych przez Inżyniera.
Wniosek: postęp robót wynosi 79,74% w stosunku do 95,52% upływu czasu jaki upłynął od rozpoczęcia robót.

Warunki atmosferyczne mające wpływ na przebieg Robót:
Pierwsze tydzień (1 do 7 kwietnia) z zachmurzeniem zmiennym. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, we wtorek bezchmurnie, od środy do niedzieli zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu w piątek i sobotę. Temperatura od 0oC do +21oC.
Drugi tydzień (8 do 14 kwietnia) z zachmurzeniem zmiennym. W poniedziałek i wtorek zachmurzenie umiarkowane, od środy do piątku oraz w niedzielę zachmurzenie duże, w sobotę zachmurzenie całkowite. W piątek i sobotę przelotne opady deszczu. Temperatura wahała się od +1oC do +17oC.
Trzeci tydzień (15 do 21 kwietnia) z zachmurzeniem zmiennym. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, we czwartek, piątek i niedzielę zachmurzenie małe, w pozostałe dni duże. We środę przelotne opady deszczu. Temperatura wahała się od -1oC do +21oC.
Czwarty tydzień (22 do 28 kwietnia) z zachmurzeniem zmiennym. W czwartek zachmurzenie małe, w piątek umiarkowane, od poniedziałku do środy oraz w sobotę duże, w niedzielę całkowite. W poniedziałek, środę i sobotę przelotne opady deszczu, a w niedzielę ciągłe opady deszczu. Temperatura wahała się od +6oC do +27oC.
Ostatnie dwa dni kwietnia z zachmurzeniem całkowitym w poniedziałek i dużym we wtorek. W oba dni wystąpiły przelotne opady deszczu. Temperatura wahała się od +9oC do +14oC.
W branży mostowej pogoda nie miała niekorzystnego wpływu na prowadzone prace. Z uwagi na niewielki zakres wykonywanych prac deszcze występujące w końcu miesiąca nie wywołały opóźnień.


Marzec 2019 - ⇅

Luty 2019 - ⇅

Styczeń 2019 - ⇅

Grudzień 2018 - ⇅

Listopad 2018 - ⇅

Październik 2018 - ⇅

Wrzesień 2018 - ⇅

Sierpień 2018 - ⇅

Lipiec 2018 - ⇅

Czerwiec 2018 - ⇅

Kwiecień 2018 - ⇅

Marzec 2018 - ⇅

Luty 2018 - ⇅

Styczeń 2018 - ⇅

Pozostałe aktualności - ⇅