Obwodnica Skawiny Etap II
od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44
wraz z budową obiektu mostowego,
budową skrzyżowania w ciągu DK44
oraz niezbędną infrastrukturą w mieście Skawina

/ DATA ROZPOCZĘCIA PRAC BUDOWLANYCH
08/08/2017 r.
/ ZAAKCEPTOWANA KWOTA KONTRAKTOWA (kwota brutto)
41 240 195,65 zł
/ DATA ZAKOŃCZENIA

27/06/2019 r.

/ UMOWA KONTRAKTOWA NUMER

43/2016/ZDW zawarta dnia 29.03.2016 r.

/ NAZWA KONTRAKTU

„Obwodnica Skawiny Etap II - od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44 wraz z budową obiektu mostowego, budową skrzyżowania w ciągu DK44 oraz niezbędną infrastrukturą w mieście Skawina

Kontrakt jest finansowany ze środków Budżetu Państwa przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na podstawie Porozumienia z dnia 29.07.2016 r. zawartego pomiędzy Województwem Małopolskim, a Skarbem Państwa - GDDKiA.

Cel i lokalizacja inwestycji

Mapa orientacyjna - Obwodnica Skawiny

Realizacja przedsięwzięcia budowa obwodnicy Skawiny ma na celu odciążenie centrum miasta od nadmiernego ruchu pojazdów zwłaszcza ciężkich. Dzęki zbudowaniu Obwodnicy ruch tranzytowy zostanie przeniesiony na obrzeża aglomeracji, na obszary słabiej zamieszkałe. Realizacja przedmiotowego odcinka Odcinka Obwodnicy w połączeniu z istniejacym już fragmentem połączy dwa główne wyloty z miasta; w kierunku Krakowa i w kierunku Oświęcimia.

Pozostałe informacje o projekcie/kontrakcie


Podpisanie Umowy: 29 marca 2016 r.
Data podpisania porozumienia finansowania 29 lipca 2016 r.
Data rozpoczęcia prac budowlanych: 8 sierpnia 2017 r.
Data Zakończenia: 27 czerwca 2019 r.
Wartość Kontraktu: 41 240 195,65 zł (brutto)
w tym za wykonanie robót
35 238 285,45zł (brutto)

Kontrakt obejmuje w szczególności:

1. Roborty przygotowawcze:
 • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 • wycinkę zieleni kolidujacej z pasem drogowym,
 • rozbiórkę elementów dróg.

2. Roboty drogowe w zakresie:
 • budowa jednojezdniowej drogi klasy GP około 2,2 km,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich, oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp,
 • roboty ziemne wykopy i nasypy,
 • budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i na drogach poprzecznych w tym budowa nawierzchni ograniczajacej emisję hałasu na długości około 700m,
 • budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych,
 • budowa i przebudowa skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę,
 • budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowa systemu odwodnienia pasa drogowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników,
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • wykonania stałej organizacji ruchu-bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome,
 • organizacjia ruchu na czas wykonywania robót.

3. Budowa obiektów inżynierskich:
 • Budowa obiektu mostowego nad linią kolejową, kanałem zasilajacym elektrownię Skawina i składowiskiem odpadów przemysłowych długości 381m.

Most

4. Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:
 • budowa i przebudowa sieci wodociągowej,
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa i przebudowa sieci i urządzeń energetycznych napowietrznych i kablowych (NN, SN, WN),
 • przebudowa sieci ciepłowniczej i gazowej,
 • budowa i przebudowa sieci i urządzeń teletechnicznych,
 • budowa oświetlenia,
 • budowa przepustów drogowych.

5. Wykonanie urzedzeń ochrony środowiska:
 • urządzenia oczyszczania wód,
 • nasadzenia zieleni.

6. Roboty wykończeniowe:
 • przywrócenie dróg publicznych dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czesie budowy do standardów sprzed rozpoczęcia budowy,
 • wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót jak również w okresie usuwania wad.